Provozní řád 2018-12-09T20:46:36+00:00

Provozní řád fitness centra BUSHIDO GYM

Návštěvník našeho centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku vyjadřuje plný souhlas s tímto provozním řádem.

 • Vstup do fitness centra je možný jen s platnou permanentkou, či zaplaceným jednorázovým vstupem dle stanoveného ceníku.

 • Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Bushido Gym žádnou zodpovědnost. Při sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek.

 • Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu, používat sportovní a čistý oděv. Při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník.

 • V našem fitness centru nevyžadujeme nutnost používání obuvi (pouze ponožek), ale návštěvník je obeznámen s tím, že cvičí na vlastní nebezpečí. Provozovatel fitness centra nezodpovídá za vzniklé úrazy nebo jiné poškození zdraví v souvislosti se cvičením.

 • V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami.

 • K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení mimo prostor šatny a recepce je na vlastní riziko. Neodpovídáme za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostoru centra.

 • V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Cennosti si ukládejte na recepci.

 • Je zakázáno si ponechávat klíče od šatních skříněk. Klíče od šatních skříněk odevzdejte při odchodu na recepci. V případě ztráty klíče nebo poškození zámku je návštěvník povinen uhradit 100,-Kč.

 • Cvičenec je povinen z hygienických důvodů při cvičení používat ručník a také z důvodu ochrany koženky strojů, před působením potu. Po ukončení cvičeních provést případně ještě očištění koženky. Pokládat závaží a činky na čalounění a koženky strojů je zakázáno.

 • V případě zjištění poškození vybavení fitness centra je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze a na vybavení je zakázáno cvičit až do svolení od personálu.

 • V prostorech fitness centra je dovoleno konzumovat vlastní nápoje, zakázáno je konzumovat nápoje pouze na běžeckých pásech.

 • Platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek v prostorech našeho centra.

 • Cvičící musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Pokud je mladší, je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru. Pro děti mladší 6 let je vstup do prostoru posilovny a sálu na skupinové lekce zakázán.

 • Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, i v případě, že se jedná o čin neúmyslný.

 • Prostor posilovny je třeba opustit na čas zavírání dle provozní doby.

 • Návštěvník je v prostoru fitness centra povinen řídit se tímto řádem a dále také Bushido Kodexem, který je vylepen v hlavní posilovací místnosti a jednat podle něj.

 • Klient nedodržující provozní řád nebo projevující nevhodné chování vůči personálu může být z našeho centra vykázán.

V našem centru je výrazně zakázán prodej, aplikace a propagace dopingových látek!!! Děkujeme za dodržování pravidel našeho centra.

Zároveň vás žádáme, třídit odpad v našem centru do příslušných košů- předem děkujeme, že vám není lhostejné životní prostředí